นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)
 
ทางสถาบันสอนอสังหาO ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสัมนนา ได้รับทราบถึงนโยบายของสถาบัน  เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่สถาบัน  เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ
 
1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
           ทางสถาบันทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้
           1)  ชื่อ นามสกุล
           2)  อาชีพ
           3)  อีเมล
           4)  หมายเลขโทรศัพท์
           5)  ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID)
           6)  ภาพถ่าย

    2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางสถาบันจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง  จะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรง  หรือ ผ่านชื่อทาง Line  fecebook หรือช่องทางอื่นๆ
    2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันสอนอสังหาฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นผู้เข้าสัมมนากับทางสถาบันฯหรือหลังสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าสัมมนากับทางสถาบัน  ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางสถาบันสอนอสังฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

   (1) เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมสัมนนาและกิจกรรมในแต่ละครั้ง
   (2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคอร์สต่างๆที่ท่านสนใจ หรือกิจกรรมผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำคอร์สอสังหาฯต่างๆและบริการของทางเรา
   (3) เพื่อพัฒนากิจกรรมและสัมมนา นำไปปรับปรุงในครั้งถัดไป 
   (4) เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการเข้าสัมมนา
   (5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
   (6) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

* หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทางเราเพื่อทำการไม่ให้ออกสื่อ เวลาลงทะเบียนท่านสามารถแจ้งหมายเหตุให้แฟลตฟอร์มนั้นๆได้เลย  ทางสถาบันสอนอสังหาฯจะไม่นำข้อมูลหรือภาพถ่ายของออกโซเซียล

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันสอนอสังหาฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

นอกจากนี้ สถาบันสอนอสังหาฯ ยังได้กำหนดให้พนักงาน และผู้รับข้อมูลจากสถาบัน มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     5.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล  ในการดำเนินการ ทางเรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับ ผู้ให้เข้าสัมมนาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าสัมมนา การจัดสัมมนาในครั้งถัดไป  การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลบุคคล
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

    (1) ท่านสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางไลน์หรือเฟสบุ๊คที่ท่านได้ติดต่อเราเข้ามา ไว้ตามข้อ 8  ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึง การติดต่อจากสถาบันเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ 
    (2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
    (3) ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
    (4) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้ทางเรา ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
    (5) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
    (6) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 
7. ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวคอร์สอสังหาฯ /หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0613-739892
Line : @fda-academy
อีเมล : dpo@smejump.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้