ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย

Last updated: 2021-12-14  |  141 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย

#ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย

ขั้นตอนการโอนที่ดินสำหรับวันนี้เบ็ดเสร็จใช้เวลา เกือบ 2 ชม. 

ทั้งนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับจ่ายเงินค่า Fast track ไหม เอ๊ยไม่ใช่ 

ขึ้นอยู่กับความยากของเคสและจำนวนผู้ใช้บริการในกรมที่ดินนั้นด้วย โดยกรมที่ดินก็มีบริการจองคิววันต่อวัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยนะคะ

เข้าสู่ขั้นตอนการโอน

1.กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน

2.นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวไปยังฝ่ายชำนาญงาน

เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับจะลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน

3.เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน เพื่อประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะได้รับใบคำนวณค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่หลังคำนวณเสร็จ

4.นำใบคำนวณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร และนำใบเสร็จสีฟ้าไปถ่ายสำเนาผู้ซื้อ 1 ชุด โดยเก็บตัวจริงไว้ที่ผู้ขาย

5.เจ้าหน้าที่จะพิมพ์โฉนดให้เราตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม 

สำหรับวันนี้แพรรินทร์โอนในนามบริษัท 

#การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย #สำหรับนิติบุคคล
(เอกสารเยอะหน่อย)

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำเนาทะเบียนบ้านของของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

หนังสือมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีโอนในนามบุคคลธรรมดา

โฉนดที่ดินฉบับจริง
บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
สำเนาทะเบียนสมรส
กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม


คอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา FDA
Add line https://lin.ee/jnbGYDw

Powered by MakeWebEasy.com