วิเคราะห์หุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ
หุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ในเงื่อนไขที่ต้องเลือกหุ้นที่ถูกตัว ถูกเวลา และลงทุนเวลาที่เหมาะสม
หุ้นกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งการรับรู้รายได้และรายจ่าย โดยหลักสูตรนี้จะสอนนักลงทุน วิเคราะห์จุดสำคัญในการเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโต โดยหาข้อมูลมายืนยันกันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการประเมินราคาที่เหมาะสม
ผมเชื่อว่าความรู้จากคอร์สนี้ทำให้นักลงทุนสรามารถเลือกหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์หุ้นกลุ่มอื่นๆต่อไปได้ไม่รู้จบ
  อจ.ภัทร Labhoon

เรียนแล้วจะได้อะไร
 1.การเลือกหุ้นถูกตัว
      1.1 วิเคราะห์งบการเงินในหุ้นอสังหาริมทรัพย์
          โครงสร้างงบดุลของหุ้นอสังหาริมทรัพย์
          ความเชื่อมโยงของกิจกรรมในธุรกิจกับงบการเงิน นักลงทุนจะเห็นภาพของธุรกิจผ่านงบการเงินได้อย่างง่ายดาย
          ลักษณะเฉพาะตัวในงบการเงินของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า เช่น คลังสินค้า สำนักงานให้เช่า พื้นที่ค้าปลีก โรงแรม จุดร่วมในงบการเงิน และคำศัพท์เฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม
          ลักษณะเฉพาะตัวในงบการเงินของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เช่น บ้านเดียว อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม
          ความเชื่อมโยงของ backlog presale เงินมัดจำจากลูกค้า กับตัวเลขในงบการเงิน ให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารต่างๆได้
          การหาสินทรัพย์แฝง ค้นหาที่ดินแปลงสวยรอการพัฒนา
          วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านหนี้สินของบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้สิน และโอกาสที่จะล้มละลาย
          มองการบริหารสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัทผ่านงบกระแสเงินสด
          วิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมรายจ่ายของบริษัท ผ่านงบกำไรขาดทุน
 2.ลงทุนถูกเวลา
          วงจรของหุ้นอสังหาริมทรัพย์และวงจรเศรษฐกิจ รวบรวมแหล่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อให้นักลงทุนสามารถกำหนดจังหวะการลงทุนได้ถูกรอบ ทั้งหุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และสร้างเพื่อขาย
          เทคนิคการมองโครงการที่กำลังก่อสร้างว่าพร้อมโอนโครงการได้ตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งกระทบกับการรับรู้รายได้และกำไรในอนาคต
          เทคนิคการใช้บทวิเคราะห์เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการรวบข้อมูล และตรวจสอบข่าวจากผู้บริหารกับงบการเงิน
 3.ราคาเหมาะสม
          ข้อผิดพลาดในการผลตอบแทนของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้แบบให้เช่า
          การหามูลค่าเหมาะสมของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้แบบให้เช่า
          การหามูลค่าเหมาะสมของกอง REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
          การหามูลค่าเหมาะสมของหุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 4.กรณีศึกษา
         เทคนิคการกรองหุ้นเบื้องต้น
         ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน
Powered by MakeWebEasy.com